top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
(dále též „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.1.            „Poskytovatelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Michaela S s.r.o., IČ: 14033500, DIČ CZ14033500 (není plátcem DPH) se sídlem Chudčice 318, p. Veverská Bítýška, PSČ 664 71.


I.2.            Poskytovatel v rámci výkonu svého předmětu podnikání nabízí možnost účasti na jednotlivých programech a kurzech zaměřených na oblast seberozvoje, podnikání a online služeb tak, jak je nabídka těchto programů a kurzů zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.michaelaseko.com (dále jen „Programy“ a „Webové stránky“ ).


I.3.            Nabídka Programů, v rozsahu jejich obsahového zaměření, termínu a ceny, případně dalších specifických informací a podmínek, je Poskytovatelem zveřejněna na webových stránkách nebo v emailové komunikaci. Nabídka Programů Poskytovatele je platná za předpokladu a po dobu trvání jejího zveřejnění na webových stránkách.


I.4.            Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele, uzavřené mezi Poskytovatelem a odběratelem služeb (dále jen „Smlouva“ a „Klient“), na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout služby v Klientem objednaném rozsahu v rámci jeho účasti na jím zvoleném Programu;  Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. V případě, kdy se jednotlivá ustanovení Smlouvy liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy.


I.5.            Poskytovatel je oprávněn plněním práv a povinností ze Smlouvy pověřit třetí osobu.


I.6.            Pro práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta při uzavření a plnění Smlouvy je určující postavení Klienta v návaznosti na skutečnost, zda Klient Smlouvu uzavírá v postavení spotřebitele definovaném ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění, či nikoliv. Pokud Klient (i) před uzavřením Smlouvy, (ii) při uzavření Smlouvy či  (iii) v souvislosti s požadavkem na vystavení platebního dokladu na cenu služeb, neuvede identifikační číslo, pak platí, že takový Klient Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele. Specifická práva a povinnosti Klienta, vystupujícího v postavení spotřebitele, jsou těmito obchodními podmínkami specificky výslovně upravena.


I.7.            Poskytovatel je oprávněn znění těchto podmínek doplňovat či měnit. Tato změna nemá dopad na úpravu práv a povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy uzavřené za účinnosti obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření Smlouvy.


I.8.            Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě, dále že je sám nevyužije či neuplatí pro účely výkonu své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto závazku Klient uhradí Poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením Poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatí pro případ, kdy je předmětem plnění Poskytovatele dle Smlouvy Akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany Klienta.
 
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY


II.1.          Nabídka Programů je zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele. Klient nezávazně svůj zájem o účast na Programu či o bližší informace o Akci projeví kliknutím na příslušnou ikonu příhlášky a do dotčeného formuláře doplní své kontaktní spojení/údaje.


II.2.          Poskytovatel bude Klienta kontaktovat na jím zadané emailové (příp. telefonické) kontaktní spojení za účelem vyjasnění termínu, konkrétního obsahu a dalších podmínek Programu, a za účelem ověření zájmu Klienta o účast na ní.


II.3.          Po vzájemném vyjasnění podmínek Programu a ověření zájmu Klienta o účast na ní Poskytovatel zašle Klientovi adresnou nabídku k účasti na Akci (dále jen „Nabídka“). Nabídku doručí Poskytovatel Klientovi emailem, na Klientem zadané spojení, přičemž v této Nabídce uvede zejména (i) označení Programu a termín jejího konání, (ii) identifikační údaje Klienta či osob jím pověřených k účasti na Programu, (iii) Cenu Programu a podmínky jeho splatnosti a úhrady, (iv) podstatné informace týkající se obsahu Programu, jakož i dalších specifických podmínek účasti Klienta na ní, (v) odkaz na aktuální znění těchto VOP, případně budou tyto VOP přílohou Nabídky. Nabídka se považuje za návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy.


II.4.          Smlouva je uzavřena potvrzením Nabídky ze strany Klienta, a to zpravidla doručením emailové zprávy Klienta Poskytovateli obsazující jeho srozumitelný souhlas/akceptaci Nabídky a těchto VOP. Smlouvou se (i) Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi služby spočívající v jeho účasti na Programu za podmínek sjednaných Smlouvou, (ii) Klient zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu Programu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou, jakož i řádně plnit všechny podmínky Programu sjednané Smlouvou. Za „podmínky sjednané Smlouvou“ se považují podmínky uvedené v Nabídce a těchto VOP.
 
II.5.          Bližší instrukce k účasti na Programu, společně s dokumenty spojenými s účastí Klienta na Programu, Poskytovatel doručí Klientovi v elektronické podobě před termínem jeho zahájení, případně v termínu sjednaném Smlouvou.


III. CENOVÁ UJEDNÁNÍ


III.1.         Cena Programů je stanovena cenami uvedenými v době zaslání Nabídky (dále jen „Cena“). Potvrzením nabídky Klient potvrzuje, že se seznámil s aktuální Cenou Programu a tuto ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.


III.2.         Všechny Ceny Programů na Webových stránkách nebo v Nabídkách jsou zobrazovány s DPH. 


III.3.         Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu Programu, a to způsobem a v termínech sjednaných Smlouvou.


III.4.         Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Ceny Programů zveřejněné na Webových stránce nebo v Nabídkách, a to bez předchozího upozornění.


III.5.         Cena Programu je splatná jednorázově či ve splátkách, převodem na bankovní účet Poskytovatele, či prostřednictvím on-line platební brány. Termín a způsob splatnosti Ceny Programu jsou sjednány Smlouvou.


III.6.         Jakákoliv bezhotovostní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.  Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny Programu či její části je Klient povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pro případ, kdy byla Smlouvou sjednána splatnost Ceny Programu ve splátkách, pak pro případ prodlení Klienta s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek nastává splatnost Ceny Programu v plném rozsahu k 1. dni tohoto prodlení.


IV. PODMÍNKY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ


IV.1.         Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Programu, tedy změnit místo či čas konání Programu či osobu lektora/kouče za předpokladu, že o této změně Klienta v předstihu vyrozumí a kdy tato změna nebude mít negativní dopad na účel a obsah dotčeného Programu.


IV.2.         V případě neúčasti Klienta na Programu nemá Klient nárok na poskytnutí náhrady, nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak.


V. VÝPOVĚĎ SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA PROGRAMŮ


V.1.          Klient je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednaného Programu, s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, s důsledky uvedenými v odst. V.4. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Programu.


V.2.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednaného Programu, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu prodlení Klienta s úhradou Ceny Programu či její části po dobu delší deseti dnů. 


V.3.          Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednaného Programu, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit,  nebude schopen služby Programu Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Programu nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Programu, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Programu.


V.4.          Pro případ předčasného zániku Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Programu, platí následující podmínky:
v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období počínaje dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy a nejpozději jeden (1) den přede dnem zahájení Programu, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Programu ve výši odpovídající 25% z částky.
v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde v období sedm (7) dní po zahájení Programu a nejpozději v den jejího ukončení, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Programu.


V.5.          Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Programu tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. V.5 tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na a lidského odborného  zázemí a zdrojů nezbytných pro vlastní realizaci Programu.


V.6.          Výpověď Smlouvy pouze co do části sjednaných služeb je nepřípustná.
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


VI.1.      Pokud vztah uzavřený Smlouvou obsahuje zahraniční/mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah se řídí českých právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.


VI.2.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se s jejich zněním podrobně seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.


VI.3.      Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.


VI.4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

bottom of page